náhled
PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2021
(1. 7. 2021 – 31. 8. 2021)
___________________________________________________________________________
Mateřské školy ve Varnsdorfu po dohodě se zřizovatelem
budou plošně uzavřeny v době od 26. 7. – 6. 8. 2021.
Provoz mateřských škol ve Varnsdorfu v měsících červenci a srpnu, vyjma plošného uzavření, bude zajištěn se střídavým provozem jednotlivých škol dle zákona 561/2004 v platném znění. Mateřské školy přijmou děti zákonných zástupců (kteří nemají jinou možnost, jak dítě zaopatřit) z jiné MŠ maximálně do výše své kapacity.
Zákonní zástupci:
• V kmenové MŠ nahlásí zájem o svou MŠ v době jejího provozu, nejpozději do 28. 5. 2021, s vědomím, že pokud své dítě nenahlásí, bude na jejich místo v době hlavních prázdnin přijato dítě z jiné mateřské školy
• do náhradních MŠ přihlásí zákonní zástupci své dítě předáním žádosti o přijetí s požadovaným termínem na MěÚ Varnsdorf na Odbor vedení úřadu - správa školství (1.patro, dveře č.12), kde jim bude přiděleno registrační číslo a to ve dnech:
31. 5. - 2. 6. 2021
dle úředních hodin MěÚ Varnsdorf
Žádost o přijetí – vyžádejte si ve své MŠ (naleznete k dispozici v šatnách)
V případě většího počtu zájemců o umístění bude rozhodnuto o přijetí losem, který zajistí vedení MěÚ – správa školství.
• zákonní zástupci první den příchodu jejich dítěte do náhradní mateřské školy předloží uhrazenou složenku. Pokud se tak nestane, dítě nebude do MŠ přijato.
• prosíme rodiče o ohleduplnost vůči ostatním např. neúspěšným zájemcům o umístění dítěte, aby v případě nepřítomnosti své dítě včas odhlásili (alespoň telefonicky).
Mateřské školy:
• zjistí předběžný zájem rodičů o umístění jejich dítěte v době prázdninového provozu
• předají složenku pro platbu v jiných MŠ zákonným zástupcům nejdéle do 30. 6. 2021
• Rozhodnutí o přijetí zveřejní MŠ do 16. 6. 2021 (na svých webových stránkách, na místě obvyklém a na webových stránkách MěÚ)
Zákonným zástupcům dáno na vědomí neprodleně po schválení Radou města Varnsdorf dne: dd.mm.rrrr
………………………………………….
ředitel(ka) mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome