náhled

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,
MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády v souvislosti s COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
➢ Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců od 2. května 2020 do 14. května 2020
➢ Každému dítěti bude přiděleno registrační číslo. Registračním číslem uchazeče bude číslo za lomítkem rodného čísla + iniciály jména (př. 2334JN)
➢ 29.5.2020 zveřejní ředitelka MŠ seznam přijatých dětí pod „registračním číslem“ na webu MŠ
Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání
Potřebné dokumenty (Žádost, Čestné prohlášení) je možné si stáhnout a vytisknout z webových stránek mateřských škol i z webu města Varnsdorf, v nutných případech vyzvednout v tištěné podobě na MěÚ Varnsdorf (vstupní hala).
Do obálky je nutné vložit tyto dokumenty s podpisem zákonného zástupce:
1. Čitelně vyplněnou žádost
2. Doložení řádného očkování dítěte
a) v případě možnosti – potvrzení přímo na žádosti o očkování dítěte
b) nebo doloží kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení o řádném očkování dítěte
3. Kopii rodného listu dítěte
4. Kopii doporučení PPP či SPC - pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení
5. u CIZINCŮ platnost potvrzení o povolení k trvalému pobytu (delší než 90 dní)
Všechny písemnosti vložte do obálky označené „ZÁPIS DO MŠ“ a doručte jedním z možných způsobů:
1. vhozením všech požadovaných dokumentů do poštovní schránky dané
mateřské školy - UPŘEDNOSTŇUJEME
2. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku zveřejněnou na svých webových stránkách),
3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!, email naleznete na webových stránkách mateřských škol),
4. poštou,
5. V nezbytně NUTNÉM případě:
osobní podání dne 14.5.2020: v případě osobního podání zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy, proto si zákonný zástupce nejpozději dne 13.5.2020 do 16ti hod. telefonicky sjedná čas osobního setkání s ředitelkou dané MŠ.
Místo trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka MŠ na městském úřadě, který vede evidenci obyvatel.
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělání.

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome