náhled

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ BRATISLAVSKÁ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:
1. Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

2. Příchod ke škole a pohyb před školou
Ranní družina nebude v provozu.
Žáci se budou scházet před školou ve skupinách dle rozpisu, aby se zamezilo velkému shromažďování osob. V těchto skupinách se budou následně vzdělávat ve třídách. V uvedený čas si žáky před školou vyzvedne učitelka a žáky odvede do třídy. Pokud se někdo včas nedostaví, zazvoní u hlavního vchodu a bude vpuštěn do budovy školy.
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu a dodržovat odstupy 2m.
Ranní setkávání žáků do skupin skupin bude organizováno u hlavního vchodu do šaten, kterým se chodí běžně a u zadního vchodu ze zahrady (vše bude vyznačeno).
Třída (skupina) pedagog čas Místo scházení
1.A Mgr. Macháčková 7.40 Zadní vchod
2.A – 1.sk Bc. Tesařová 7.45 Hlavní vchod do šaten
3.A Mgr. Kittlová 7.35 Hlavní vchod do šaten
4.A – 1.sk Mgr. Králová 7.50 Hlavní vchod do šaten
5.A Mgr. Ševčíková 7.45 Zadní vchod
4.A + 2.A – 2.sk Asistent pedagoga Z. Kubíková 7.40 Hlavní vchod do šaten

Žáci 2. a 4. třídy budou včas seznámeni se zařazením do skupiny.

3. Vstup do budovy školy
• Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
• Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
• Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky.
• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

4. V budově školy
• Dopolední výuka bude organizována ve třídách stejně jako odpolední zájmové vzdělávání.
• Při přechodech na toalety, budou mít žáci nasazené roušky, stejně jako v ostatních společných prostorách školy.
• Toalety budou vybaveny desinfekčními prostředky, které děti vždy použijí.

5. Ve třídě
• Po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
• Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.
• Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
• Při sejmutí si každý žák uloží roušku do sáčku
• Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
• V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
• Škola povede evidenci o docházce žáků do školy

6. Při podezření na možné příznaky COVID-19
• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

7. Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování
• Obědy budou zajištěny, rodiče včas přihlásí své děti ke stravování ve ŠJ Edisonova
• Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
• V jídelně se při výdeji jídla nebudou potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
• Roušku žáci odloží pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
• Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

8. Vzdělávací aktivity žáků
• Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
• Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Dopolední část bude v rozsahu 4 vyučovacích hodin včetně přestávek do 11,45 h. Bude obsahovat vzdělávací aktivity hlavních předmětů, které povede jeden pedagog. Odpolední část bude zaměřena na zájmové vzdělávání žáků pod dohledem vychovatelek a asistentek nejpozději do 16 h.
• Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, zažádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
• Výuka tělesné výchovy v běžné podobě nebude možná.
• Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci bude probíhat, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nebudou možné, stejně jako školní výlety.
• Žáci, kteří se nebudou účastnit odpoledního zájmového vzdělávání, budou odcházet za doprovodu pedagoga dle rozpisu tak, aby se nemísili se žáky z ostatních skupin. Tyto odchody budou realizovány v době od 11.45 – 12.10h
• Žáci, kteří se budou stravovat ve školní jídelně a nebudou se dále účastnit odpoledních aktivit, půjdou na oběd se svou skupinou. Po ukončení oběda přejdou plynule do šatny a opustí školu pod dohledem pedagoga.
• Odchody žáků v době odpoledních aktivit budou dle dohody se zákonnými zástupci.

Vzdělávání žáků bude zahájeno 25.5. 2020.
Každý žák před vstupem do školy předloží čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, na jehož základě bude žák vpuštěn do školy. Pokud mít prohlášení nebude, nemůže být ve škole přítomen a bude neprodleně poslán domů. Čestné prohlášení si zákonný zástupce vyzvedne u třídního učitele nebo si jej stáhne a vytiskne (je přílohou toho dokumentu nebo je možné stáhnout ze školních stránek)

Mgr. Bc. Iva Špičková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome