Logopedie

Logopedickou prevenci v mateřské škole zajišťuje učitelka MŠ Dana Doležalová. Na průběh logopedické prevence dohlíží logopedka Mgr. Doleželová z SPC Rumburk.

Hlavními důvody, proč poskytujeme logopedickou prevenci dětem předškolního věku, jsou stále se zhoršující komunikační schopnosti dětí a zvýšené procento odkladu školní docházky z důvodů jejich špatné řečové úrovně.

Logopedická prevence se v současné době uskutečňuje v MŠ  1x týdně, formou skupinových logopedických hrátek . Je zaměřena především na děti s narušenou komunikační schopností. Při činnostech se s dětmi zaměřujeme na oblasti úzce související s rozvojem řeči - komunikační dovednosti, motorické schopnosti mluvidel, správnou výslovnost, zrakové a sluchové vnímání, grafomotoriku a rozumové schopnosti. Součástí výchovně vzdělávací práce jsou každodenní činnosti, do kterých zapojujeme všechny děti v MŠ .