Zápis do MŠ

Informace k zápisu pro školní rok 2022/2023

 

 Zápis do MŠ se bude konat 12. 5. 2022 od 13:00 do 16:00

 

Žádosti o přijetí dítěte si můžete stáhnout níže, nebo si je vyzvednout v  mateřské škole.

K zápisu dodá rodič žádost již potvrzenou od lékaře!

(potvrzení do lékaře nejlépe potvrzené v měsíci, kdy žádost předáváte v MŠ)

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, který plní povinné předškolní vzdělávání.

 Podrobné  informace  budou  zveřejněny včas dle aktuální situace.

Sledujte tento  web.

 

 

ZÁPIS do mateřské školy PRO CIZINCE

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Bratislavská 994 ve Varnsdorfu oznamuje v dohodě se zřizovatelem termín zápisu dětí do mateřských škol na

Úterý 7. června 2022 od 13 do 16 hodin

∙ Zápis proběhne na MěÚ Varnsdorf v obřadní síni

∙ povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti narozené 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017

∙ Zvláštní zápis je určen výhradně pro cizince, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.

Zákonní zástupci předloží u zápisu tyto doklady:

- rodný list dítěte, pokud je k dispozici

- vízový štítek nebo razítko v pasu (dítěte a zákonného zástupce)

- doklad o přechodném bydlišti.

Mgr. Petr Šmíd

ředitel školy

 

Ke stažení: