Zápis do MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BRATISLAVSKÁ PROBĚHNE ve dnech od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021.

VÁŽENÍ RODIČE, ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ do naší MATEŘSKÉ ŠKOLY si můžete stáhnout na našich webových stránkách MŠ nebo si je vyzvednout v MŠ.

 

Přijímání žádostí

Přijímaní k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy probíhá dle správního řádu §37 a metodického pokynu č.j.: MSMT-6651/2021-1.

ŽÁDOSTI o přijetí do MŠ můžete realizovat touto formou:

  • do datové schránky školy: kvimtv3
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonných zástupců na adresu: reditel@zsms-bratislavska.cz
  • poštou ( rozhoduje datum podání na poště ), viz. záhlaví
  • osobním podáním ve škole.

Poznámka: při podání e-mailem, faxem bez podpisu, musí zákonný zástupce přijít doložit podpis do 5 pracovních dnů do školy.


PODMÍNKY k přijetí do MŠ dle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví:

  • doklad se stanoveným pravidelným očkováním nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci
  • vyplněná ŽÁDOST
  • kopie RODNÉHO LISTU

(Jiný doklad u správního řízení k přijetí do MŠ být nemusí.)

 

Ke stažení: