Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO) je zpracován jako dlouhodobý strategický dokument, který je aktualizován dle potřeb školy. Je součástí přílohy ŠVP. EVVO  vychází z anglického termínu environmental education, kde „environment“ znamená životní prostředí a „education“ se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti. Výchovou působení na city a vůli. Osvětou se označují speciální způsoby předávání informací zejména dospělé populaci.

Ke stažení